اعضای هیات مدیره و مبلغ سرمایه ثبت شده

 

 

سمت

اعضاء هیات مدیره

رییس هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری زاینده رود (سهامی عام)

با نمایندگی آقای هومن نوری

نایب رییس هیات مدیره

 

 

عضو هیات مدیره

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن(سهامی عام)

با نمایندگی آقای احمدرضا سبزواری

 

 شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب(سهامی عام)

با نمایندگی آقای علی عظیمی فولادی

مدیر عامل (خارج از اعضاء)

آقای علیرضا نیاوند

  

 

مبلغ سرمایه ثبت شده:   :  10،000،000،000ریال  می باشد.