اعضای هیات مدیره و مبلغ سرمایه ثبت شده

 


 

سرمایه ثبت شده:  100/000/000/000 ریال
سبزواری - هیات مدیره بازرگانی  

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن تهران

احمد سبزواری

رئیس هیئت مدیره

(‌غیر موظف)

     

شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود

سید حسین میر لوحی

نایب رئیس هیئت مدیره

( غیر موظف)

 
علی عظیمی فولادی

شرکت  سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب

علی عظیمی فولادی

عضو هیئت مدیره

(غیر موظف)

   علیرضا نیاوند


علیرضا نیاوند

(خارج از هیات مدیره)

مدیر عامل