تاریخچه

شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) در تاریخ 03/05/1385 تحت شماره 276172 وبا نام شرکت بــازرگانی پیشروی ایرانیـان در اداره ثبت شرکتهای شهرستان تهــــران به ثبت رسیده و در همان زمان شروع به فعالیت نموده و طبق صورتجـلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 25/05/85 و آگهی روزنامه رسمی مورخه 16/06/85 بشماره 288/ت32/85 نـام شرکت به بازرگانی خانه گستر پاسارگاد و سال مالی شرکت به تاریـــخ 31/06/85 و براساس صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق العاده مورخ 1385/08/24و آگهی روزنامه رسمی مورخ 19/09/85 بشماره 1342/32/85 نـــــــام شرکت به شرکت بازرگــانی سرمایه گذاری مسکن تغییر یافت و این شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمــایه گذاری مسکن بوده وبادارائیها وموجودی انبار انتقال یافته به ارزش دفتری معادل 20378 میلیون ریال ازشرکت مادر درحال فعالیت بوده و مرکز اصلی شرکت در تهران – خیابان میرداماد – میدان مادر – خیابان شاه نظری - پلاک 8 می باشد.