تعداد و وضعیت سهامداران
نام سهامداردرصد سهام
شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)40
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی خاص)10
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال(سهامی خاص)10
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق(سهامی خاص)10
شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس(سهامی خاص)10
شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود(سهامی خاص)10
شرکت سرمایه گذاری مسکن آذربایجان(سهامی خاص)10
جمع100